-09036130717 – 09928388639

تهران،هفتم تیر میدان مفتح جنوبی خیابان ورزنده نبش ملک الشعرای بهار

با ما در ارتباط باشید

روغن انتقال حرارت

روغن انتقال حرارت نقش روغن ها در دنیای صنعت درباره روغن انتقال حرارت و میزان کاریی آن باید گفت که: درگرمایش دقیق واحد صنعتی، استفاده از روش گرم کردن غیرمستقیم…
ادامه مطلب